Pages

Senin, 13 Juni 2011

Tentang makalah tes membaca

Tes Membaca
Makalah
Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah
Taqwim Tadris Al-Arabiyah"
Oleh :
Latifah Azmi / D32209005
Maziatul Faridah /  D72209072
Wahyulis Suluhin Najmiyah / D32209016
Intisariyah / D02209064
Azhar Chariri Ahmad /  D32209017
                                                             
Dosen Pembimbing :
Dra. Eni Purwati, M.Ag.

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2011
KATA PENGANTAR

Segala puji kepa Ilahi Rabbi, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga makalah yang berjudul Tes Membaca “ dapat terselesaikan.
Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Taqwim Tadris Al-Arabiyah dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca  tentang segala hal yang berkaitan dengan  “Tes Membaca.”
Penulis dalam menyelesaikan makalah ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupan tidak langsung. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan makalah ini.
      Penulis menyadari bahwa dalam makalah ini masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan makalah yang akan datang.
     Semoga makalah ini dapat bermanfaat  bagi seluruh pembaca, terutama bagi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya
                                                                                 Surabaya, 14 April 2011
                                                                                                      
                                                                                        Penulis
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……………………………………………………. 2
DAFTAR ISI ……………………………………………………………... 3
BAB I: PENDAHULUAN
               A. Latar Belakang Masalah………………………………………. 4
               B. Rumusan Masalah…………………………………………….. 4
               C. Tujuan Pembahasan………………………………………….... 5
BAB II: PEMBAHASAN
               A. Pengertian Tes Membaca……………………………………... 6
               B. Tujuan Tes Membaca…………………………………………. 6
               C. Indikator Tes Membaca………………………………………...6           
               D. Kompetensi Tes Membaca dan Contoh-contohnya…………... 6
E.  Macam-macam Tes Membaca dan Contoh-contohnya……… 9
BAB II: PENUTUP……………………………………………………… 11
               A. Kesimpulan…………………………………………………... 11
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………. 12                                              BAB I
PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang Masalah
Evaluasi merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Arab. Tanpa evaluasi, para guru dan siswa tidak dapat mengetahui secara tepat sejauh mana kompetensi yang telah dicapai oleh para pembelajar. Tes merupakan salah satu alat untuk memperoleh data numerik atau alat untuk melakukan pengukuran yang hasilnya dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi.
Terdapat empat tes dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu, tes menyimak, tes berbicara, tes membaca dan tes menulis. Oleh sebab itu, tes juga merupakan merupakan bagian penting dalam melakukan evaluasi pembelajaran bahasa Arab, khususnya tes membaca yang mana hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa tidak hanya mampu dalam memahami isi wacana akan tetapi juga mampu untuk memahami qowaid atau kaidah-kaidah bahasa Arab.
Dari keterangan diatas menunjukkan betapa pentingnya tes membaca bagi siswa yang mempelajari bahasa Arab, sehingga dalam makalah ini akan dibahas tentang pengertian tes membaca, tujuan tes membaca, indikator tes membaca, kompetensi tes membaca dan contoh-contohnya, macam-macam tes membaca dan contoh-contohnya.
B.   RUMUSAN MASALAH
1.      Apa pengertian tes membaca?
2.      Apa saja tujuan tes membaca?
3.      Apa saja indikator tes membaca?
4.      Apa saja kompetensi tes membaca dan contoh-contohnya?
5.      Apa saja macam-macam tes membaca dan contoh-contohnya?

C.   TUJUAN PEMBAHASAN
1.      Untuk mengetahui pengertian tes membaca.
2.      Untuk mengetahui tujuan tes membaca.
3.      Untuk mengatahui indikator tes membaca.
4.      Untuk mengetahui kompetensi tes membaca dan contoh-contohnya.
5.      Untuk mengetahui macam-macam tes membaca dan contoh-contohnya.BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian Tes Membaca
Tes yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dalam hal memahami isi bacaan.
B. Tujuan Tes Membaca
1.      Untuk mengukur tingkat kognitif siswa dalam memahami wacana tulisan.
2.      Untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam hal qowaid atau kaidah tata bahasa Arab.
3.      Untuk mengetahui seberapa banyak kosakata yang siswa ketahui, sehingga siswa dapar mengerti isi dari bacaan yang siswa baca.
C. Indikator Tes Membaca
1.      Ketepatan bacaan
2.      Kelancaran
3.      Intonasi
4.      Kefasihan
D. Kompetensi Tes Membaca dan Contoh-contohnya
Berikut ini terdapat beberapa kompetensi dasar dalam kegiatan tes membaca beserta contoh-contohnya yang dapat diintegrasikan, yaitu:
1.      Membaca dengan lancar, cermat dan tepat
اقرأ النص الآتي قراءة فصيحة!
"...جاكرتا عاصمة أندونيسيا هي أكبر المدن في أندونيسيا. فيها مباني عظيمة وناطحات سحاب. أشهر مبانيها قصر الدولة والبرج القومي ومسجد الاستقلال. مسجد الاستقلال أكبر المساجد في أندونيسيا بل في جنوب شرقي آسيا.
2.      Menentukan arti kosa kata dalam konteks kalimat tertentu
اختر الإجابة الصحيحة
-         جاكرتا عاصمة إندونيسيا. عاصمة بمعنى:
ا-        Kota Besar     ب-     Ibu Kota        ج-      Daerah Khusus
3.      Menemukan fakta tersurat dalam teks
اجب عن الأسئلة الآتية طبقا للنص السابق!
1- أين يقع مسجد الاستقلال؟
2- ما أهم المباني في جاكرتا؟
4.      Menemukan makna tersirat dalam teks
أجب عن الأسئلة الآتية طبقا للنص السابق!
1- أيهما أكبر مسجد الاستقلال أم المسجد الحرام؟
2- أيهما أكبر مدينة جاكرتا أم سورابايا؟
5.      Menemukan ide pokok dalam paragraph
أضبح العالم اليومي قرية صغيرة، بسبب وسائل النقل الحديثة، ووسائل الاتصال الحديثة. كيف يعيش سكان هذه القرية الصغيرة؟ إنني أدعوك ياصاحبي لزيارة هذه القرية الصغيرة. هيا نتجول فيها، وننظر كيف يعيش سكانها. سأصحبك معي في طائرتي. إنني أملك طائرة سريعة، أسرع من الصوت. تفضل يا صاحبي، اركب الطائرة، وهيا بنا ننطلق.
نحن نطير الآن فوق دول الشمال. انظر الى هذه الدول، انها دول غنية، تملك القوة والعلم والمال. انظر الى الناس، انهم أغنياء في هذه الدول، يلبسون أجمل الثياب، وهم أصحاء، ويعيشون في بيوت جميلة. ما أكثر المدارس والجامعات والمستشفيات والمصانع والمزارع هنا! انهم يعيشون في أمن ورخاء.
هيا نزول الجانب الآخر من العالم. هذه دول الجنوب، انها دول فقيرة، لا تملك القوة ولا المال. انظر إلى هؤلاء الناس، إنهم فقراء يلبسون ثياب بسيطة، ويعيشون في بيوت صغيرة، ومعظمهم مرضى. ما أقل المدارس والجامعات والمستشفيات والمصانع والمزارع هنا! لماذا يتقاتل الناس في هذه البلاد؟ ولماذا يتنشر الفقر والمرض والجهل هنا؟ يالها من حياة!
اقرأ النص السابق ثم حدِّد الفكرة الرئيسة بوضع علامة (x) على الإجابة الصحيحة!
1- الفكرة الرئيسة في الفقرة الأولى هي:
أ- وسائل النقل الحديثة                          ج- العالم قرية صغيرة
ب- وسائل الاتصال الحديثة                   د- دول الشمال والجنوب
2- الفكرة الرئيسة في الفقرة الثانية هي:
أ- دول الشمال الغنية                            ج- القوة والعالم والمال
ب- المصانع والمزارع في الشمال  د- المقارنة بين الدول
3- الفكرة الرئيسية في الفقرة الثالثة هي:
أ- يعيش الناس في بيوت صغيرة             ج- الفقرة والمرض والجهل
ب- دول الجنوب الفقيرة                        د- أوب صحيحان
6.      Menemukan ide penunjang dalam paragraph
في ضوء النص السابق حدِّد الفكرة المساعدة فيه بوضع علامة (x) على الإجابة الصحيحة!
1- الفكرة المساعدة في الفقرة الأولى هي:
أ- الطا ئرة من أحدث وسائل النقل            ج- السكان يعيش في القرية
ب- يدعو الكاتب للسفر بطائرته              د- العالم كان كبيرا
2- هذه من خصائص دول الجنوب الفقيرة إلا....:
أ- يتقاتل الناس فيها                              ج- ملابسهم بسيطة
ب- في التقدّم العلمي والتكنولوجي            د- الجامعات والمدارس فيها قليلة
7.      Menghubungkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan
في ضوء النص السابق، أجب عن الأسئلة!
1- هل هناك علاقة بين وسائل النقل والاتصال بمساحة العلم؟ اشرح!
2- ما العلاقة بين الفكرة الرئيسة الثانية والثالثة!
8.      Mensarikan/menyimpulkan ide pokok bacaan
1- المضمون الرئيسي في النص السابق:
أ- تجوّل المتكلم في العالم مع صاحبه بالطائرة السريعة.
ب- تعجب المتكلم وصاحبه بدول الشمال الغنية والمتقدمة
ج- تقدم وسائل النقل والاتصال جعل العالم قرية صغيرة
د- أصبح دول الجنوب فقيرة بسبب تقدم وسائل النقل ولاتصال
2- ما العنوان المناسب للنص الآتية!
تمنح كثير من الدول جوائز كثيرة للمبدعين. والهدف من تلك الجوائز خدمة العلوم والآداب وغيرها. وهي تمنح للأشخاص المبدعين في تلك المجالات. وتكون الجائزة فب الغالب مكافأة مالية، تختلف قيمتها من بلد إلى بلد. فقد تبلغ مئات الدولارات في بعض البلاد، وقد تصل الى مليون دولار في بلاد أخرى. وقد يصحب المكافأة المالية: درع أو شهادة أو غير ذلك.
العنوان:..............................................
9.      Menangkap pesan sebuah bacaan dengan cepat
1- ما العبارة تعتمد في هذه الجوائز (النص السابق)؟
10.  Mengomentari dan mengkritisi bacaan
1- ما رأيك في هذه الجوائز (النص السابق)؟

E. Macam-macam Tes Membaca
1.      Tes kemampuan membaca tahap pertama
-          pencocokan kata.
   Contoh:Mata.                                                   أنف      
                Hidung                                                رجل
                kaki                                                     عين                                          
Peserta didik di suruh mencocokkan mana makna yang benar, sesuai dengan kata yang ada.
-          pencocokan kalimat
   Contoh:Berilah tanda pada jawaban yang benar!

أنا أكل ألرزَ في المطبخ
Jawaban yang tepat untuk kalimat diatas adalah:
a.saya makan roti di dapur.
b.saya minum air di gelas.
c.saya makan nasi di dapur.
d.saya makan ikan didapur
-          pencocokan gambar dengan kalimat

                                                          الآم تعلم إبنهاعن الصلاة والدعاء 


الأستاد يبين عن الدرس امام التلاميد   Siswa di suruh mencocokan kalimat yang cocok dengan gambar yang ada.

2.      menentukan nama gambar-gambar yang tersedia dan mendefinisikan gambar-gambar tersebut.
Contoh:
                   ini papan tulis

            ini pensil
Definisikanlah gambar-gambar diatas!

3.      Salah-benar atau true/false reading test.

Contoh:                                                                                   أ.أنا أنام في الفصل.
                                                ب.أنا أنام في الحجرة النوم                                        
ج.أنا أنام في الحمام                                                                                                
Kalimat yang paling tepat adalah….                                                                  
4.      Pilihan ganda dengan teks yang pendek
Contoh:pilihlah jawaban yang benar!
                                                                                ألوردة............
                                                                                         أ.أحمر
ب.حُمَيْرُ                                                            
ج.حَمْرُ                                                            
د.حَمْراءٌ                                                          
Jawaban yan paling benar adalah….
5.      Pilihan ganda dengan teks yang panjang
Contoh:
ألخادمة.......هذه الحديقة كل صباح و مساء
أ.كنس
ب.يكنس
ج.تكنس
د.أكنس
Jawaban yang paling tepat untuk kalimat diatas adalah:
6.      Menyusun kembali kalimat-kalimat yang tersedia secara benar sesuai dengan urutannya
Contoh:
Susunlah kalimat dibawah ini dengan benar!
أ.أحمد صاحبه في قرأ المكتبة مع الدرس
ب.قرأ محمد الدرس في المكتبة مع صاحبه
ج.صاحبه المكتبة محمد مع الدرس قرأ في
د.ألمكتبة محمد في صاحبه قرأ مع الدرس
7.      Tes cloze (melengkapi).
Contoh:Lengkapilah kalimat dibawah ini!
هل...حمراء؟نعم,ألوردة حمراء
أ.ألزنبق
ب.ألبرتقال
ج.ألنراجيل
ألوردة

BAB III
PENUTUP
Kesimpulan

Tes membaca merupakan tes yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dalam hal memahami isi bacaan. Adapun tujuan dari tes membaca terdapat 3, yakni: Untuk mengukur tingkat kognitif siswa dalam memahami wacana tulisan, untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam hal qowaid atau kaidah tata bahasa Arab, untuk mengetahui seberapa banyak kosakata yang siswa ketahui, sehingga siswa dapar mengerti isi dari bacaan yang siswa baca.
Selain itu, juga terdapat beberapa indikator tes bahasa Arab, yaitu: Ketepatan bacaan, kelancaran, intonasi dan kefasihan. Sedangkan kompetensi tes bahasa Arab adalah: membaca dengan lancar, cepat dan tepat, menentukan arti kosa kata dalam konteks kalimat tertentu, menemukan fakta tersurat dalam tes, menemukan makna tersirat dalam teks, menemukan ide pokok dalam paragraf, menemukan ide penunjang dalam paragraf, menghubungkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan, mensarikan/menyimpulkan ide pokok bacaan, menangkap pesan sebuah bacaan dengan cepat, mengomentari dan mengkritisi bacaan.
Terdapat beberapa macam-macam tes bahasa Arab, diantaranya:
8.      tes kemampuan membaca tahap pertama
-          pencocokan kata
-          pencocokan kalimat
-          pencocokan gambar dengan kalimat
9.      menentukan nama gambar-gambar yang tersedia dan mendefinisikan gambar-gambar tersebut.
10.  Salah-benar atau true/false reading test
11.  Pilihan ganda dengan teks yang pendek
12.  Pilihan ganda dengan teks yang panjang
13.  Menyusun kembali kalimat-kalimat yang tersedia secara benar sesuai dengan urutannya
14.  Tes cloze (melengkapi).
DAFTAR PUSTAKA

Ainin, Muhammad, M. Tohir dan Imam Asrori. 2006. Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab. Malang: Misykat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar